ԹԵՍՏ. Ո՞ր բառն է բաց թողած նախադասության մեջ

1410 : դիտում
Հրապարակվել է : 2017-Sep-17

Շարահյուսությունը, քերականության երկու հիմնական բաժիններից մեկն է, որն ուսումնասիրում է բառերի գործառական կիրառությունները, նրանց կապակցությունները, նախադասությունները,կառուցվածքային տիպերը և կապը միմյանց հետ։

Շարահուսության հիմնական խնդիրը, այդպիսով, լեզվի շարահյուսական միավորների և դրանք պայմանավորող քերականական հարաբերությունների քննությունն Է։

Այդ միավորներն են՝ նախադասության անդամներն են բառակապակցությունները և նախադասությունները։

Բառակապակցությունները դեռ նախադասություններ չեն, որովհետև չունենալով նախադասության անհրաժեշտ հատկանիշները` միտք չեն հաղորդում, այլ նախադասության կազմում ծառայում են դրան։